ICW - vanaf het vijfde jaar - voor iedereen!

Zorg op school

Ga snel naar Basiszorg in de eerste graad - Pestactieplan Wie zijn we? - Zorgcontinuüm

Visie op zorg

In onze school met visie ‘HART, HUMOR, HOUVAST’ willen we graag jongeren volop tot groei en bloei zien komen op vele vlakken. We willen ze zoveel mogelijk kansen geven vanuit een groot respect voor ieders eigenheid.

Hart
We proberen een school te zijn met een hart voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur of achtergrond. We geloven in de gelijkwaardigheid en we willen bijzondere aandacht besteden aan die jongeren die om welke reden dan ook minder ontwikkelingskansen hebben.
We streven ernaar dat iedereen zich ‘goed voelt’ op onze school. 

Humor
Relativering en humor zijn ook belangrijke pijlers. We streven ernaar dat de (glim)lach een belangrijke plaats in ons schoolklimaat kan innemen.
We willen jongeren zien lachen en glimlachen, vriendelijk een goeiendag zien zeggen en openstaan voor een gezonde vorm van humor.

Houvast
We vinden de communicatie binnen onze school een levensbelangrijke pijler. Daar proberen we dan ook de nodige aandacht aan te geven. Om dat vlot te laten verlopen zijn er uiteraard de procedures. Die zorgen ervoor dat iedereen op onze school een duidelijke houvast heeft.

We willen een verschil maken in het leef- en leerklimaat van een klas, leerkrachtenteam en school.  We bouwen graag aan een klimaat waar iedereen de kans krijgt om zijn potentieel ten volle te benutten.  Zonder schrik te hebben van de reacties van anderen.  

Alle personeelsleden maken werk van leerlingenbegeleiding op onze school en zorgen voor een preventieve, brede basiszorg. We vertrekken vanuit de visie dat het welbevinden van onze leerlingen een essentieel uitgangspunt is om tot leren te komen. Elke leerling krijgt optimale kansen om haar of zijn talenten maximaal te ontplooien en te groeien tot een zelfbewust individu.

De klastitularis is het eerste aanspreekpunt. Bij deze leerkracht kan de leerling of ouder in de loop van het schooljaar altijd terecht met vragen. De klastitularis volgt de leerling van zeer nabij op en kan makkelijk inspelen op mogelijke bezorgdheden in de klas.

In onze school worden de leerkrachten bijgestaan door een team van zorgleerkrachten en opvoeders. Per graad is er een graadcoördinator, die zorgt voor de dagelijkse opvolging.  De graadcoördinator is een vast ankerpersoon en aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

De dagelijkse aanwezigheid van het zorgteam zorgt ervoor dat de drempel laag wordt gehouden waardoor een leerling met kleine of grote bezorgdheden steeds bij hen terecht kan.

We zitten regelmatig samen met het CLB. De CLB-verantwoordelijke voor onze school is Marc Naert (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De nabijheid van het CLB zorgt ervoor dat we op zeer geregelde tijdstippen en van dichtbij met elkaar kunnen overleggen. Indien nodig verwijst de zorgleerkracht een leerling door naar het CLB voor een volgende stap in de begeleiding.

Het zorgteam van het VTI Sint-Lucas ondersteunt met hun werking de schoolvisie waarin de aandacht voor de zorg en de focus op de talenten van de leerlingen centraal staat.
Het zorgteam duimt voor een schooljaar waarin alle leerlingen de noodzakelijke kansen krijgen om zich op een positieve manier te ontwikkelen en zich goed te voelen.
Betrokkenheid van de ouders in het schoolgebeuren is noodzakelijk. Met kleine of grote bezorgdheden kunnen ouders steeds bij ons terecht.

Pestactieplan

Wat onze actieplan misschien het meest kenmerkt, is dat wij weten dat dit een inspanning vergt.  Dat we moeten volharden en geduldig te werk gaan.  Dat we dit pad samen moeten bewandelen.
De bouwstenen van #eenjaarlangtegenpesten! inspireren ons met tips.  
Zo geven we pesten samen een heel jaar geen kans!

Wanneer er toch een vermoeden van pesten is, ondanks onze preventieve maatregelen, worden volgende stappen ondernomen:

 • Luisteren naar het slachtoffer en zijn/haar verhaal ernstig nemen.
 • Met hem/haar afspreken welke stappen ondernomen zullen worden.
 • Overleggen met collega’s: ‘hebben ze iets opgemerkt?’
 • Spreken met andere leerlingen, andere leerlingen bevragen.
 • Ouders van de verschillende partijen contacteren en afstemmen welke aanpak vereist is.
 • Luisteren naar het verhaal van de pester.
 • Duidelijk maken dat dit gedrag niet getolereerd wordt.

We passen de No Blame-methode toe.

Het proces verloopt in 7 stappen:

 1. De (zorg)leerkracht praat met het slachtoffer over zijn gevoelens en vraagt namen van wie pest. Feiten zijn niet belangrijk. Het slachtoffer knutselt, tekent, schrijft vervolgens iets over zijn gevoelens.
 2. De (zorg)leerkracht brengt een zestal pesters, meelopers, stille getuigen en ‘behulpzame leerlingen’ bij elkaar. Hij/zij vertegenwoordigt zelf het slachtoffer.
 3. In een gesprek met deze groep legt de (zorg)leerkracht uit wie zich slecht voelt in de klas en waarom dit zo is. Zijn of haar ellendige gevoel wordt concreet met het werkstukje uit stap 1.  Details, feiten, beschuldigingen komen NIET aan bod.
 4. De (zorg)leerkracht benadrukt dat er geen straffen volgen. De groep is enkel bijeen om het probleem op te lossen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor een beter gevoel bij het slachtoffer.
 5. De groep formuleert voorstellen: iedereen doet dat in de ik-vorm. “Ik zal niets doen, ik zal hem/haar met rust laten” is ook een waardevol voorstel. Geen enkel idee komt van de leerkracht.
 6. De groep voert in de volgende week de voorstellen uit.

Brede basiszorg in de eerste graad

1. Leerzorg

Structureel, organisatorische maatregelen ter bevordering van het zelfstandig werken, leren en organiseren

 • Eigen locker om schoolmateriaal op te bergen
 • Materialenlijst
 • Werken met de lessentabel, planagenda en Smartschoolagenda
 • Taken- en toetsenbord in elke klas (taken groen, toetsen rood)
 • Stappenplan voor het maken van de boekentas en het rugvriendelijk dragen van de boekentas
 • Gebruiken van heen- en weermap (verzamelplaats voor losse documenten, taken…) 🡪 accordeonmap
 • Werken met een dag- en weekplanning
 • Leerstofoverzichten per vak (kennen en kunnen)
 • Studieplanning maken (voor de proefwerken) 
 • Tips om op een efficiënte manier gebruik te maken van een studeerruimte
 • Tips om het leren te bevorderen
 • Toepassen van OVUR: oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren
 • Begeleiding bij het voorbereiden en maken van proefwerken
 • Feedback en feedforward bij toetsen/proefwerken 
 • Zorg voor syllabi medeleerling bij afwezigheid/ziekte
 • Aandacht voor hoofd-en bijzaken, bv. markeren van kernwoorden in de syllabus en op toetsen en taken
 • Gebruik van digitale hulpplatforms zoals Google Classroom, Smartschool, Diddit, Knooppunt, … 
 • Projecteren van bordboek tijdens de les
 • Gebruik van ICT-hulpfiches

Enkele voorbeelden uit de meer vakgebonden basiszorg:

 • Klasuurtje: opmaak studieplanning met klastitularis
 • Muziek: per periode poster met instrumentale en vocale aandachtspunten
 • STEM: 
  • een vast online platform (Google classroom) met opdrachten per project
  • wekelijks 2 verantwoordelijke magazijniers
 • Godsdienst: structuur syllabus, bundeltje met vermelding van data, toetsen en taken, puntenverdeling, extra’s, leerstofoverzicht, taken en doelen bij elke les
 • Wiskunde: 
  • info voor ouders i.v.m. oefenkaarten
  • Wiki’s met de hoofdzaken per hoofdstuk=onthoudfiches 
 • Vreemde talen: 
 • grammaticale hulpfiches
 • posters in het Frans en Engels in klas met standaardzinnen, als visuele ondersteuning
 • woordenlijsten voor het maken van taken en oefeningen
 • Nederlands: 
  • woordenlijsten met uitleg en voorbeeldzinnen
  • lijsten met instructietaal en schooltaalwoorden
  • hulpfiches zinsleer en werkwoordspelling voor het maken van  oefeningen, taken, toetsen en proefwerk
  • controleer jezelf op het einde van elk thema 
  • Teksten begrijpend lezen kunnen voor een grote toets gelezen worden.
 • Geschiedenis:
  • Powerpoints op Smartschool
  • begrippenlijst en vragen per leerstofonderdeel  
  • bewuste keuze voor het opsplitsen van de leerstof in kleinere eenheden  
  • inoefenen van de leerstof met Diddit

We proberen de motivatie voor het leren te verhogen.
We hanteren vormen van flexibele klasorganisatie, aangepaste werkvormen en proberen verschillen positief aan te wenden.

 • Variatie van werkvormen: BZL, groepswerk, peertutoring, onderwijsleergesprek, onderzoeksvraag, groepswerk, stimuleren om onderzoekend te leren/ontdekken, spelletjes, beeld en muziek …
 • De leerstof binnen de verschillende vakken sluit zo veel mogelijk aan bij de leefwereld van de leerlingen
 • Gebruik van digitale platforms: Scoodle, Diddit, Knooppunt, GeoGebra, Classroom, …

Enkele voorbeelden uit de meer vakgebonden basiszorg:

 • Taalvakken: visuele, motorische en auditieve werkvormen die de betrokkenheid verhogen: kijk- en luisteroefeningen, filmfragmenten, Kahootquiz, gebruik van Smartphone,…
 • STEM- projecten: sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen, ze kunnen zelf ook ideeën voor projecten aanreiken
 • Muziek: 
  • aangepaste klasformatie
  • leerlingen krijgen verschillende instrumenten tijdens het musiceren
  • muzikale aspecten worden gekoppeld aan mobiele apps
 • Natuurwetenschappen en aardrijkskunde: variatie aan werkvormen (onderwijsleergesprek, onderzoeksvraag, groepswerk bij proefjes, onderzoekend leren en ontdekken, …)
 • LO: differentiatie in oefeningen
 • Wiskunde: begeleide oefeningen in de klas, basisoefeningen die leerlingen zelfstandig kunnen maken en eventueel verdiepingsoefeningen

We hanteren instrumenten om de leerwinst en ontwikkeling van onze leerlingen systematisch op te volgen en bij te sturen.

 • Gebruik van eigen laptop in de klas (BYOD)
 • Gebruik van digitale leerplatforms, bv. Diddit, Disco, iBoost,Scoodle, Bookwidgets, Kahoot, …

Enkele voorbeelden uit de meer vakgebonden basiszorg:

 • Muziek: progressie wordt in kaart gebracht met muzikale bouwstenen
 • Taalvakken: gebruik van digtaal leerplatform, Quizlet om de woordenlijsten in te oefenen, digitaal woordenboek

We proberen voldoende gedifferentieerd les te geven via remediëring en uitbreiding.

Enkele voorbeelden uit de meer vakgebonden basiszorg:

 • Muziek: differentiatie in oefeningen 
 • Taalvakken: per taalbeschouwingsonderdeel worden zowel remediërings- als uitbreidingsoefeningen aangeboden
 • Frans: 
  • extra oefeningen via Smartschool 
  • zelfcorrectie via verbetersleutels
  • gebruik van extra materiaal in gedeelte “En plus” om te differentiëren, als extra oefeningen bij moeilijkheden, als uitbreidings- of verdiepingsoefeningen
 • Aardrijkskunde: Leren leren schema’s in 2 niveaus
 • LO: leerlingen krijgen een fiche met hun proces- en productevaluatie

We proberen taalheterogeniteit positief aan te wenden.
We gebruiken strategieën om de taalvaardigheid (luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen) van de leerlingen te verhogen. 

 • Begeleiding bij het maken van toetsen: kans om vragen te stellen of vragen voor te lezen, controle op volledig invullen, meer tijd indien nodig…
 • Aandacht voor mondeling en schriftelijk taalgebruik: verwoorden van eigen mening, formeel taalgebruik, instructietaal, spreken stimuleren
 • Taalscreening + opvolging 

Enkele voorbeelden uit de meer vakgebonden basiszorg:

 • Taalvakken:
  •  lees-, luister- en schrijfstrategieën worden aangeleerd en toegepast in verschillende vakken
  • Voor schrijf-, spreek-, lees- en luistervaardigheden wordt gewerkt met correctiecriteria die opgenomen worden in een feedbackdocument (bespreking van werkpunten en sterke punten)
  • OVUR-methode wordt aangeleerd en toegepast in verschillende vakken

2. Onderwijsloopbaan

We begeleiden leerlingen bij het maken van een goede studiekeuze, rekening houdend met het welbevinden van de leerling.
We begeleiden leerlingen bij het keuzeproces: werken aan horizonverruiming, zelfconceptverheldering en loopbaancompetentie.

 • Leerling- en oudercontacten: bespreken van studiekeuze
 • Klassenraden
 • Samenwerking met CLB
 • Kennismaking met de verschillende studierichtingen in VTI1
 • In het eerste jaar wordt gewerkt rond talenten, bedrijfsbezoeken en verkennen van het studieaanbod in de hogere jaren.
 • In het 2e jaar wordt een heel jaar gewerkt rond talenten, interesses, studierichtingen, Onderwijskiezer in samenwerking met CLB en ouders. (Kieswijzer)

3. Psychisch, sociaal en fysiek welbevinden en functioneren

We hebben aandacht voor het socio-emotionele, we proberen het positief zelfbeeld en de sociale competenties van onze leerlingen te verhogen.

 • Middagactiviteiten: sportieve toernooien, computeractiviteiten, film, …
 • Leefsleutels: klasgesprekken, klasactiviteiten, …
 • Leerlingen vinden een luisterend oor bij leerkrachten en zorgteam. 
 • Aandacht voor het samenwerken met klasgenoten (per 2, in groepjes)
 • Het klasgesprek zorgt ervoor dat de leerkracht voelt wat er leeft in de klas. Aandacht voor het welbevinden en de sociale vaardigheden van de leerling.
 • Onthaaldag eerste jaar
 • Vak- en klasoverstijgende activiteiten
 • Meerdaagse uitstappen

Enkele voorbeelden uit de meer vakgebonden basiszorg:

 • STEM: probleemoplossend denken, reflecteren en zichzelf bijsturen 
 • Godsdienst en Mens en maatschappij: specifieke thema’s i.v.m. welbevinden en sociale interactie komen regelmatig aan bod (samenleven, ik als persoon, ik en de groep, ik en de samenleving, groepsdruk …)
 • LO: inzet, fairplay, medewerking en samenwerking zijn belangrijk
 • Taalvakken:
  • Teksten en luisteropdrachten zijn afgestemd op de leefwereld van de leerlingen.
  • Bij schrijf- en spreekopdrachten leren leerlingen argumenteren en een andere mening respecteren.
  • Spreekopdrachten worden rustig opgebouwd, om het zelfvertrouwen op te bouwen. Er wordt sterk ingezet op durven spreken.

We proberen de betrokkenheid van ouders en leerlingen te verhogen.

 • Infoavonden
 • Leerlingen- en ouderraad
 • Leerlingencontacten
 • Oudercontacten
 • Opendeurdagen
 • Berichtgeving via Smartschool
 • Activiteiten met, van en door leerlingen

We creëren een school- en klasklimaat waarbij open communicatie wordt bevorderd.

 • Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen met een hulpvraag of kunnen ventileren bij klastitularis, zorgleerkracht, studiemeester, vakleerkracht…
 • Tijdens klasgesprekken worden leerlingen gestimuleerd om open te communiceren en eigen mening te formuleren
 • Leerlingen kunnen iets vertellen, kunnen een vraag stellen, kunnen een voorstel doen, kunnen een probleem melden, leren een pluim geven en leren luisteren naar klasgenoten. 

Enkele voorbeelden uit de meer vakgebonden basiszorg:

 • Muziek: leerlingen mogen suggesties geven voor lesonderwerpen (een muzikale activiteit, een bekende invloedrijke muzikant/muziekstijl …)
 • Mens en maatschappij: elke les klasgesprekken waarbij leerlingen hun mening kunnen geven of vertellen uit hun eigen leven 
 • Leefsleuteluurtje en klasgesprek: leerlingen krijgen de ruimte om grote en kleine zorgen te bespreken en leren verantwoordelijkheid op te nemen als gespreksleider, als verslaggever, …

We hebben aandacht voor succeservaring: vertrouwen, positieve feedback.

 • Lessen leefsleutels – titularisuurtje
 • In het leefsleuteluurtje en tijdens het klasgesprek kunnen de leerlingen elkaar positief bekrachtigen. We proberen zo de verbondenheid tussen leerlingen te bevorderen.

Enkele voorbeelden uit de meer vakgebonden basiszorg:

 • STEM: leerlingen ervaren succes door stap voor stap een probleem op te lossen en/of een mooi product af te werken.
 • Muziek: bij musiceermomenten wordt positieve feedback gegeven bij het organiseren van de instrumentenverdeling.
 • LO: inzet, fairplay, medewerking en samenwerking zijn belangrijk. Er is aandacht voor kleine en grote succeservaringen.
 • Taalvakken: 
  • leerlingen hebben een feedbackdocument met zowel sterke punten en groeimogelijkheden
  • Bij spreekopdrachten geven de leerlingen positieve feedback aan elkaar.
  • Er wordt sterk ingezet op spreekdurf en respect voor anderen.

We proberen de heterogeniteit van de klas positief in te zetten.

 • Peertutoring
 • Werken met buddy’s
 • Co-teaching

Enkele voorbeelden uit de meer vakgebonden basiszorg:

 • LO: partnerspelen, spelvormen, omgaan winnen-verliezen, samenwerken
 • Muziek: leerlingen met hetzelfde instrument bij elkaar zetten 
 • Nederlands: leerlingen worden verdeeld in groepjes om schooltaalwoorden te verwerken. Elke leerling krijgt een taak/ rol. Leerlingen helpen elkaar om de taak uit te voeren.


Wie zijn we?

Zorgteam eerste graad Zorgteam tweede-derde graad
Graad- en zorgcoördinator Tineke Van Reeth - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Stijn Vanhoorne - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leerlingenbegeleiders

Joke Brille - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Eva Vandenabeele - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leen Verbrugghe - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sanne Desmet - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Niene Ryckoort - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opvoeders - studiemeesters

Hannes Cool - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Eva Vandenabeele - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Caroline Veys - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Joke Brille - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Caroline Wouters - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Michaëlla Vandenbulcke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vibe Bevernage - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pallieter Bevernage - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Miet Leplae - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cyberzorg

Sofie Camelbeke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Zorgcontinuüm

Zorgcontinuum                                

Er is op vele vlakken aandacht voor een goed zorgklimaat.

Via het zorgbeleid op onze school proberen we alle leerlingen op te volgen.

 Hoe meer individuele noden, hoe verder de individuele leerling zich “beweegt” in het zorgcontinuüm.

 


FASE 0

Op onze school hebben we een brede preventieve basiszorg voor alle leerlingen.  Basiszorg is de begeleiding die elke leerling krijgt en door elke leerkracht wordt gegeven.  Het is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te maken van hun talenten en mogelijkheden.

In samenwerking met de schoolleiding betrekken we het hele schoolteam bij het realiseren van de schoolvisie en gelijkgericht handelen.

 

Er zijn een aantal ondersteunende structurele, organisatorische maatregelen ter bevordering van het zelfstandig werken, leren en organiseren.

Enkele voorbeelden:

 • Leerlingen hebben een eigen locker om schoolmateriaal op te bergen.
 • Leerlingen hebben in de eigen klas een kastje om cursussen in te leggen.
 • We noteren op het taken- en toetsenbord wat in de planagenda komt: mee te brengen materiaal, taken, toetsen.
 • We werken met kleur in de agenda (taken groen, toetsen rood).
 • Via Smartschool is de klasagenda digitaal te raadplegen.
 • We begeleiden leerlingen bij het zelfstandig werken, leren en organiseren: leerstofoverzichten, leren werken met planagenda, studieplanning…  (o.a. ZWLO) 

We hebben aandacht voor het socio-emotionele.

 • We proberen het positief zelfbeeld van de leerling te verhogen.
 • We werken gericht aan de socio-emotionele competentie van de leerling.

Enkele voorbeelden:

 • Middagactiviteiten: computeractiviteiten, film, schaken, sportieve toernooien, …
 • Acties met, voor en door de leerling

  

We proberen de motivatie voor het leren te verhogen.

We hanteren vormen van flexibele klasorganisatie, aangepaste werkvormen en proberen verschillen positief aan te wenden.

Enkele voorbeelden:

 • Leerlingen leren van en door elkaar (peertutoring).
 • Actualezen: klas- en vakoverschrijdend leesproject met peertutoring
 • Leerlingen kunnen gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen, oplossingsschema’s die de zelfredzaamheid vergroten.

 

We proberen taalheterogeniteit positief aan te wenden.

We gebruiken strategieën om de taalvaardigheid (luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen) van de leerlingen te verhogen.

We handelen gelijkgericht inzake taalvaardigheidsonderwijs.

Enkele voorbeelden:

 • Taalscreening voor nieuwe leerlingen om het taalvaardigheidsniveau te bepalen.
 • Aandacht voor taalgebruik in elke les, elke situatie, door elke leerkracht en elke leerling.
 • We rekenen geen taal- en spelfouten aan in niet-taalvakken.
 • Leerlingen kunnen gebruik maken van computer met spelcontrole voor het maken van taken en Smartschool/Classroom/Knooppunt voor het maken van extra oefeningen.
 • Leerlingen worden begeleid bij het maken van toetsen: vragen worden voorgelezen, kernwoorden worden aangeduid, controle op volledig invullen, meer tijd indien nodig…
 • We proberen de betrokkenheid van ouders en leerlingen te verhogen.

Enkele voorbeelden:

 • Infoavonden
 • Ouders werken mee aan acties: actualezen, talentenzoektocht …
 • Leerlingenraad 

We creëren een school- en klasklimaat waarbij open communicatie wordt bevorderd.

 • Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen met een hulpvraag.  Er is een lage drempel.
 • Ouders zijn altijd welkom op onze school. 

We hebben aandacht voor succeservaring: vertrouwen, positieve feedback.

 • In elke les, in elk vak is er aandacht voor succeservaring.
 • Via de website van de school, het infobord op de speelplaats,…
 • Lessen leefsleutels
 • Leerlingenraad 

We begeleiden leerlingen bij het maken van een goede studiekeuze, rekening houdend met het welbevinden van de leerling.

We begeleiden leerlingen bij het keuzeproces: werken aan horizonverruiming, zelfconceptverheldering en loopbaancompetentie.

 • Talentenzoektocht waarbij de leerlingen kennis maken met de verschillende sectoren in de maatschappij
 • Cool vak: tijdens verschillende lessen wordt gewerkt rond talenten, studiekeuze, …
 • Bedrijfsbezoeken

FASE 1

Naast deze algemene afspraken is er verhoogde zorg.

 • De behoeften van leerlingen zijn soms groter dan wat in de basiszorg wordt aangeboden.
 • In overleg met lln., ouders, lk. en externen worden afspraken gemaakt op maat van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Uit info uit de BASO-fiche, intake of bevindingen van leerkrachten, op vraag van ouders of leerlingen, wordt de zorgvraag concreet geformuleerd.  Voor deze leerlingen kunnen bijkomende maatregelen van toepassing zijn.
 • De leden van het zorgteam komen op regelmatige basis samen en houden een brede kijk op het functioneren van de leerling.  Ouders en leerling worden betrokken en krijgen inspraak om een goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen mogelijk te maken.

We houden de info bij in het leerlingvolgsysteem. 

Enkele voorbeelden: 

 • Klasprofielen geven de leerkrachten de nodige info i.v.m. onderwijsbehoeften: hulp van tutor, ondersteuning bij invullen cursus, … 

De leerling

 • krijgt hulp bij taalproblemen.
 • krijgt de kans om antwoorden bij toetsen mondeling toe te lichten.
 • volgt tuteebabbel, waarbij leerlingen elkaar helpen bij het plannen, organiseren, leren leren…
 • krijgt extra uitleg i.v.m. de schoolwerking, de schoolinfrastructuur, activiteiten,
 • maakt gebruik van hulpmiddelen: lessenrooster, materialenlijst op bank, een kleur per vak, alleen het noodzakelijke materiaal op bank…
 • zit vooraan zodat o.a. de controle van de notities beter kan gebeuren.
 • heeft een tutor in de klas.
 • wordt individueel begeleid bij taken en toetsen.
 • krijgt meer tijd bij toetsen.
 • wordt individueel begeleid voor plannen en organiseren, leren leren, …
 • kan gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen, oplossingsschema’s die de zelfredzaamheid vergroten: hulpfiches voor wiskunde en talen, …
 • volgt zorgklas tijdens de proefwerken en krijgt de nodige ondersteunende maatregelen en tips.
 • krijgt de mogelijkheid tot een ‘time-out’ momentje: even rondlopen, iets wegbrengen…
 • maakt gebruik van computersoftware Sprint voor het maken van proefwerken: voorleesprogramma, woordvoorspeller, spellingscontrole…
 • gebruikt ADIBIB-boeken (= digitale cursus) in de klas en/of thuis.
 • gebruikt ondersteunende luistersoftware ( luisterboeken ) voor het maken van boekbesprekingen.
 • gebruikt de laptop in de klas.

FASE 2

We spreken van ‘ uitbreiding van zorg ‘ wanneer de verhoogde zorg binnen de klas niet meer voldoende is.

 • CLB wordt op vraag van de school, de leerling of de ouders bij de zorg betrokken.
 • De afspraken worden bijgehouden in een individueel handelingsplan:
  • Wat heeft de leerling nodig om de leerdoelen te bereiken?
  • welke aanpassingen zijn voldoende en redelijk voor school en leerling?
 • Eventueel samenwerking met het ondersteuningsnetwerk.

FASE 3

Specifieke onderwijsbehoeften vragen om aanpassingen in de klas en / of school.  Deze aanpassingen zijn soms niet redelijk voor de school of kunnen er niet voldoende voor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen.

Ouders en leerling kunnen dan kiezen voor:

 • Individueel Aangepast Curriculum (IAC) in huidige school voor gewoon onderwijs, mits akkoord van school;
 • Gemeenschappelijk curriculum (GC) of IAC in nieuwe school voor gewoon onderwijs, inschrijving is onder ontbindende voorwaarden;
 • Stap naar school voor buitengewoon onderwijs (volgens type/ OV verslag).

Binnen het IAC wordt er steeds nagegaan of een terugkeer naar het GC mogelijk is.

Actieterrein Gelijke OnderwijsKansen (GOK)

Bij aanvang van een nieuwe GOK-cyclus wordt er een beginsituatieanalyse op school gehouden. Daaruit worden dan enkele actieterreinen waarrond er zal gewerkt worden afgeleid. Voor de huidige GOK-cyclus komen de volgende actieterreinen aan bod:

 • Preventie en remediëring
 • Leerlingenparticipatie
 • Doorstroming en oriëntering
 • Taalbevordering
 • Socio-emotionele begeleiding

Binnen ieder actieterrein worden er acties op school, klas- en leerlingenniveau georganiseerd.

In het GOK-plan dat op de school ter inzage ligt, worden de concrete doelstellingen geformuleerd en worden de acties geëvalueerd en bijgestuurd.

Technologische wetenschappen - vanaf 3de jaar

Mechatronica - vanaf het vijfde jaar - voor iedereen!

Duaal leren

Cijfers

704
 
Leerlingen
112
 
Leerkrachten
22
 
Studierichtingen
2
 
vestigingsplaatsen

Contact

 Oude Leielaan 15
 8930 Menen
 +32 56 51 12 63
 Stationsstraat 12b
 8930 Menen
 +32 56 51 27 59
 info@vtimenen.be

Sociale media