Ontdek STEM@VTI

       Brochure online!

Hoe we te werk gaan

Leerlingenniveau

Ondanks de vele acties op school- en klasniveau kan het zijn dat bepaalde leerlingen met een zorgvraag blijven zitten. Ook voor hen bieden we een individueel gerichte begeleiding aan.

- We bekijken samen met jou en je ouders wat je nodig hebt. We geven je uitleg over de hulp die we jou kunnen aanbieden. Je mag hierover altijd zeggen wat je zelf denkt.

- We bespreken met jou je talenten en van daaruit proberen we je te begeleiden in het maken van goede keuzes op studiegebied maar ook op andere vlakken.

- We overleggen met je ouders, met de vakleerkrachten, met je klastitularis en eventueel ook met de directie en het CLB hoe we jou kunnen helpen. We maken concrete afspraken met de betrokken personen.

- Kunnen we je niet helpen? Dan leggen we je uit waar je wel hulp kunt krijgen.

- We houden in een dossier bij wat er afgesproken werd. Daarin noteren we alles wat we nodig hebben om jou te helpen of te ondersteunen. Dat dossier is een begeleidingsplan dat regelmatig met jou en eventueel ook met je ouders besproken wordt.

 

        Enkele voorbeelden van leerlingenacties:

  • We stellen individuele handelingsplannen op i.s.m. leerkrachten, leerlingen en ouders voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie…

  • Gebruik van dyslexiesoftware Sprint.

  • Leerlingen met organisatieproblemen worden speciaal opgevolgd rond plannen en organiseren

  • Organisatie van de zorgklas tijdens de proefwerken. In die zorgklas kunnen leerlingen terecht die tijdens de proefwerken specifieke noden hebben

  • Bij tuchtproblemen wordt er i.s.m. leerkrachten en ouders een herstelplan opgesteld waarbij er concrete afspraken gemaakt worden

Zorgcontinuüm in VTI2

Op onze school hebben we een brede preventieve basiszorg voor alle leerlingen.

Dit proberen we te realiseren binnen onze basiszorg:

·         We proberen de motivatie voor het leren te verhogen.

·         We proberen de ontwikkeling bij elke leerling te maximaliseren.

·         We hanteren vormen van flexibele klasorganisatie, aangepaste werkvormen en proberen verschillen positief aan te wenden.

·         We proberen de betrokkenheid van ouders en leerlingen te verhogen.

·         We proberen taalheterogeniteit positief aan te wenden.

·         We gebruiken strategieën om de taalvaardigheid (luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen) van de leerlingen te verhogen.

·         We creëren een klasklimaat waarbij open communicatie en expressie wordt bevorderd.

·         We werken gericht aan de socio-emotionele competentie van de leerling.

·         We proberen het positief zelfbeeld van de leerling te verhogen.

·         We hebben aandacht voor succeservaring: vertrouwen, positieve feedback.

·         We bieden op planmatige wijze hulp bij problemen op socio-emotioneel gebied, indien nodig met externen en ouders.

·         We begeleiden leerlingen bij het maken van een goede studiekeuze in functie van het welbevinden van de leerling.

·         We begeleiden leerlingen bij het keuzeproces: werken aan horizonverrruiming, zelfconceptverheldering en loopbaancompetentie.

·         In samenwerking met de schoolleiding betrekken we het hele schoolteam bij het realiseren van de schoolvisie en gelijkgericht handelen.

Enkele voorbeelden van onze preventieve basiszorg

·         Leerlingen hebben een eigen locker om schoolmateriaal op te bergen.

·         Leerlingen hebben in de eigen klas een kastje om cursussen in te leggen.

·         Leerlingen krijgen tijd en ruimte om tot rust te komen.

·         We noteren op het taken- en toetsenbord wat in de planagenda komt: mee te brengen materiaal, taken, toetsen.

·         We werken met kleur in de agenda (taken groen, toetsen rood).

·         Via de website van de school is de klasagenda digitaal te raadplegen.

·         We begeleiden leerlingen bij het zelfstandig werken, leren en organiseren: leerstofoverzichten, leren werken met planagenda, studieplanning…

·         Leerlingen leren van en door elkaar (peertutoring).

·         We rekenen geen taal- en spelfouten aan in niet-taalvakken.

·         Leerlingen kunnen gebruik maken van computer met spelcontrole voor het maken van taken en  Smartschool/Knooppunt voor het maken van extra oefeningen.

·         Leerlingen worden begeleid bij het maken van toetsen: vragen worden voorgelezen, kernwoorden worden aangeduid, controle op volledig invullen, meer tijd indien nodig…

·         Leerlingen kunnen gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen, oplossingsschema’s die de zelfredzaamheid vergroten.

·         Klasprofielen en klasinfofiches geven de leerkrachten de nodige info i.v.m. onderwijsbehoeften: plaats in de klas, hulp van tutor, ondersteuning bij invullen cursus.

Naast deze algemene afspraken is er verhoogde zorg.

In overleg met lln., ouders, lk. en externen worden afspraken gemaakt op maat van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

Uit info uit de BASO-fiche, gemotiveerde verslagen, intake of bevindingen van leerkrachten, wordt de zorgvraag concreet geformuleerd.  Voor deze leerlingen kunnen  bijkomende maatregelen van toepassing zijn.

Enkele voorbeelden:

De leerling

·         krijgt hulp bij taalproblemen.

·         maakt gebruik van computersoftware Sprint voor het maken van proefwerken: voorleesprogramma, woordvoorspeller, spellingscontrole…

·         ontleent goed ingevulde cursussen in GOK-lokaal.

·         gebruikt ADIBIB-boeken (= digitale cursus) in de klas en/of thuis.

·         gebruikt ondersteunende luistersoftware ( luisterboeken ) voor het maken van boekbesprekingen.

·         gebruikt de laptop in de klas.

·         krijgt de kans om antwoorden bij toetsen mondeling toe te lichten.

·         volgt tuteebabbel, waarbij leerlingen elkaar helpen bij het plannen, organiseren, leren leren…

·         krijgt extra uitleg i.v.m. de schoolwerking, de schoolinfrastructuur, activiteiten, …

·         maakt gebruik van hulpmiddelen: lessenrooster, materialenlijst op bank, een kleur per vak, alleen het noodzakelijke materiaal op bank…

·         zit vooraan zodat o.a. de controle van de notities beter kan gebeuren.

·         heeft een tutor in de klas.

·         wordt individueel begeleid bij taken en toetsen.

·         krijgt meer tijd bij toetsen.

·         wordt individueel begeleid voor plannen en organiseren, leren leren, …

·         kan gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen, oplossingsschema’s die de zelfredzaamheid vergroten: hulpfiches voor wiskunde en talen, …

·         volgt zorgklas tijdens de proefwerken en krijgt de nodige ondersteunende maatregelen en tips.

·         krijgt de mogelijkheid tot een ‘time-out’ momentje: even rondlopen, iets wegbrengen…

We spreken van ‘ uitbreiding van zorg ‘ wanneer de verhoogde zorg binnen de klas niet meer voldoende is.

-      CLB wordt op vraag van de school, de leerling of de ouders bij de zorg betrokken.

-      Eventueel GON- begeleiding.

 

     Een volledig overzicht van alle school-, klas en leerlingenacties werden samengebundeld in een mindmap die ter inzage is in de school.